Hội thảo Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý tài sản số

Hội thảo khoa học Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý tài sản số

Sự lan rộng nhanh chóng của tài sản số, đặc biệt là tài sản số dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain) và sự mở rộng đáng chú ý của hoạt động kinh tế mới đã tạo tiền lệ cho các tiêu chuẩn về tài sản, các quy định, thị trường tài chính, thuế và các yêu cầu pháp lý đối với các nhà hoạch định chính sách. Nó đã trở thành một xu hướng pháp lý toàn cầu…

Hội thảo Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý tài sản số
Hội thảo Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý tài sản số

Pháp luật Việt Nam hiện hành không công nhận quyền sở hữu đối với tài sản số. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch và khai thác tài sản số vẫn sôi động trong làn sóng phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0. Vẫn còn nhiều quan điểm và cách tiếp cận khác nhau về cách thức quản lý sự phát triển này và cách thức tạo hành lang pháp lý. Khuôn khổ pháp lý hiện hành vẫn đang được nghiên cứu và hoàn thiện.

Hội thảo khoa học Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý tài sản số
Hội thảo khoa học Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý tài sản số

Tham khảo tại: Tài sản số đang đặt ra những vấn đề mới chưa từng có

Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý tài sản số

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *